Tag Archives: nhà nước

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về y tế

TÊN CƠ QUAN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………………                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………… Số: ……………                                                                                              BIÊN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÁNH TRONG Y TẾ          Hôm nay, hồi …. giờ, ngày ….. tháng ….. năm …. Chúng tôi gồm: Họ và tên: ………………………….., […]

Mẫu biên bản thỏa thuận hủy hóa đơn GTGT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN                    Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc                 Số ____/BBHHĐ-TTDV&CGCN                    Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2012     BIÊN BẢN THOẢ THUẬN HỦY HÓA ĐƠN […]

Mẫu biên bản tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN                                              CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: …………                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                   ————– PHƯỜNG (XÃ) ……   BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ KINH DOANH          Lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng … năm …..        Bộ phận kiểm tra chúng […]

Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động y tế

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TTYT………………………………………..                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TYT xã, phường…………………………                         BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG Y TẾ XÃ/PHƯỜNG NĂM 2012   Ngày kiểm tra:…………………………………………… Thành phần đoàn kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Đại diện UBND xã/ phường:…………………………huyện:…………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. […]

Mẫu biên bản họp hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tỉnh (huyện, xã)                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khóa ….., Kỳ họp thứ ….         Số: …../…..                                                                                               ……, ngày ….. tháng …. năm …..   BIÊN BẢN Họp Hội đồng Nhân dân tỉnh (huyện, xã) Khóa ….., Kỳ […]

Mẫu biên bản hội nghị – hội thảo

Mẫu 1.12 – Biên bản  (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)      TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số:       /BB- […]

Mẫu biên bản hòa giải

ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: ……..                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                     ————- PHƯỜNG (XÃ) ……       ————                                                                                                                            …….., ngày …. tháng … năm ….. BIÊN BẢN HÒA GIẢI Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm […]