Tag Archives: biểu mẫu xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị công trình xây dựng

PHỤ LỤC 3 (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ ……………………… NGHIỆM THU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ………(ghi tên công […]

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải

PHỤ LỤC 5C (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ …………………. NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ  LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI CÔNG […]

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị liên động chạy thử có tải

PHỤ LỤC 6 (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm , ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ …………………. NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI […]

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải

PHỤ LỤC 5B (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ …………………. NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI CÔNG […]

Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công trình xây dựng

PHỤ LỤC 4B (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ …………………. NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ………(ghi tên […]

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ ……………………… NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ………(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)………….                                                                      1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi tên công […]

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ ……………………… NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ………(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)………….                                                                      1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi tên công […]

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ ……………………… NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ………(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)………….                                                                      1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi tên công […]

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng

PHỤ LỤC 7 (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)   Tên Chủ đầu tư  …………………………………………………… …………………………………………… ……………………………………….. cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Địa điểm, ngày………. tháng………. năm………..   BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC […]

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

PHỤ LỤC 5A (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….   BIÊN BẢN SỐ …………………. NGHIỆM THU HOÀN THÀNH  BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAI […]