Tag Archives: biểu mẫu thừa kế

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————   VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN   Tại Phòng Công chứng số ……….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện công […]

Mẫu văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DI CHÚC   Tại Phòng Công chứng số …. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện […]

Mẫu văn bản hủy bỏ di chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN HUỶ BỎ DI CHÚC   Tại Phòng Công chứng số … thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng […]

Mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————     GIẤY NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC     Hôm nay, ngày …. tháng …  năm ………(bằng chữ: ………………………..…….) Tại Phòng Công chứng số ………. thành phố Hồ Chớ Minh, theo yêu cầu của:   Ông(bà): ……………………………………………………………………………. […]

Mẫu di chúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————-   DI CHÚC   Tại Phòng Công chứng số…………thành phố Hồ Chí Minh  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),    Tôi […]

Mẫu biên bản phân chia thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————     BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ     Tại Phòng Công chứng số ……….. thành phố Hồ Chí Minh, (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện […]

Mẫu biên bản phân chia tài sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————     BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chớ Minh(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng […]