Tag Archives: biểu mẫu quản lý dự án đầu tư

Mẫu chi phí khác cho dự án đầu tư

Mẫu 2.7 CHI KHÁC CHO DỰ ÁN   CHI KHÁC CHO DỰ ÁN Đơn vị: triệu đồng TT Mục chi Nội dung Thành tiền Nguồn vốn Ngân sách SNKH Tự có Khác Tổng số Trong đó, khoán chi theo quy định* Năm thứ nhất* Trong đó, khoán chi theo quy định* Năm thứ hai* Trong […]

Mẫu chi phí lao động dự án đầu tư

Mẫu 2.6 CHI PHÍ LAO ĐỘNG   CHI PHÍ LAO ĐỘNG (để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo) Đơn vị: triệu đồng TT Mục chi Nội dung Số người Số tháng Chi phí tr.đ/người/tháng Thành tiền Nguồn vốn Ngân sách SNKH Tự […]

Mẫu đầu tư cơ sở hạ tầng dự án đầu tư

Mẫu 2.5 ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG   ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG   A. Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 1           2   […]

Mẫu chi phí công nghệ dự án công nghệ

Mẫu 2.4 CHI PHÍ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ   CHI PHÍ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ Đơn vị: triệu đồng TT Mục chi Nội dung Chi phí Nguồn vốn Ngân sách SNKH Tự có khác Tổng số Năm thứ nhất* Năm thứ hai* Năm thứ ba* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 […]

Mẫu yêu cầu về máy móc thiết bị bổ sung dự án đầu tư

Mẫu 2.3b YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ MÁY MÓC (THIẾT BỊ MỚI BỔ SUNG, THUÊ THIẾT BỊ)   YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC B. Thiết bị mới bổ sung, thuê thiết bị Đơn vị: triệu đồng TT Mục chi Nội dung Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền Nguồn vốn Ngân […]

Mẫu yêu cầu về máy móc thiết bị dự án đầu tư

Mẫu 2.3a YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ MÁY MÓC (THIẾT BỊ HIỆN CÓ)   YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC Đơn vị: triệu đồng A. Thiết bị hiện có (tính giá trị còn lại) TT Nội dung Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 I Thiết […]

Mẫu nhu cầu điện nước xăng dầu dự án đầu tư

 Mẫu 2.2 NHU CẦU ĐIỆN, NƯỚC, XĂNG DẦU   NHU CẦU ĐIỆN, NƯỚC, XĂNG, DẦU (Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo) Đơn vị: triệu đồng TT Mục chi Nội dung Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền Nguồn vốn […]

Mẫu nhu cầu vật liệu dự án đầu tư

Mẫu 2.1 NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU   NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU (Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo) Đơn vị: triệu đồng TT Mục chi Nội dung Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền Nguồn vốn Ngân sách […]

Mẫu dự toán kinh phí dự án đầu tư

Mẫu 2.10 DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN   DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN (Theo nội dung chi) Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung các khoản chi Tổng số Nguồn vốn Kinh phí Tỷ lệ (%) Ngân sách SNKH Tự có Khác Tổng số Trong đó, khoán chi theo quy định* Năm thứ […]

Mẫu phiếu đề xuất dự án quản lý dự án đầu tư

Mẫu 1 PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ NĂM…. 1. Tên dự án: 2. Xuất xứ của dự án: Nêu rõ một trong các nguồn sau: – Kết quả đã được đánh giá nghiệm thu của đề tài KHCN […]