Tag Archives: biểu mẫu nghiên cứu khoa học

Mẫu biên bản nghiệm thu đề tài cấp bộ

   Mẫu 17. Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                                 , ngày    tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI […]

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài

           Mẫu 10. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                               , ngày         tháng      năm   BIÊN BẢN KIỂM TRA […]

Mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT   Tên Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………… Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình […]

Mẫu biên bản họp thanh lý đề tài

Mẫu 19. Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Bộ                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                             …, ngày    tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THANH LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC […]

Mẫu biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài

Mẫu 3. Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                Hà Nội, ngày     tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA […]

Mẫu biên bản họp hội đồng tuyển chọn danh mục đề tài

Mẫu 7. Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                             Hà Nội, ngày    tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI […]

Mẫu biên bản họp Hội đồng cơ sở đề tài

Mẫu 14. Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Đơn vị: ………………………                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                    , ngày     tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI […]