Tag Archives: biểu mẫu lĩnh vực y tế

Mẫu biên bản tiêu hủy phương tiện

  Mẫu số 14 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-THTV-PT A[1] ………, ngày …. tháng …. năm ….     BIÊN BẢN TIÊU HUỶ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM […]

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về y tế

  Mẫu số 01 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-VPHC A[1]……….., ngày …. tháng …. năm  ….     BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ […]

Mẫu biên bản tịch thu tang vật

BIÊN BẢN TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Căn cứ Quyết định[1] ……………… ngày ………… tháng ………. năm ………….. do ………………………. …………………………………………………………………………………… chức vụ …………………………………………………………………………………………… ký[2](3); Hôm nay, hồi ………. giờ ………… ngày ………….. tháng ………………. năm ………….. tại …………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Chúng tôi gồm[3]: 1. …………………………………………. […]

Mẫu biên bản tạm giữ phương tiện tang vật vphc

    Mẫu số 02 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-VPHC A[1] ………, ngày …. tháng …. năm ….     BIÊN BẢN TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI […]

Mẫu biên Bản niêm phong mở niêm phong

    Mẫu số 10 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-NP A[1] ………, ngày …. tháng …. năm ….      BIÊN BẢN NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG Y TẾ[2] […]

Mẫu biên bản làm việc

    Mẫu số 12 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-LV A[1] ………, ngày …. tháng …. năm ….     BIÊN BẢN LÀM VIỆC Hôm nay, hồi ……… …giờ […]

Mẫu biên bản khám phương tiện đồ vật vphc

    Mẫu số 03 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-KPTVTDV A[1] ………, ngày …. tháng …. năm ….     BIÊN BẢN KHÁM PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, ĐỒ VẬT […]

Mẫu biên bản cưỡng chế quyết định hc

  Mẫu số 15 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-CC A[1] ………, ngày …. tháng …. năm ….     BIÊN BẢN CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT […]

Mẫu biên bản chứng nhận vphc

    Mẫu số 13 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-CN A[1] ………, ngày …. tháng …. năm ….     BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN Hôm nay, hồi ……… …giờ […]

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ tang vật vphc

  Mẫu số 11 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———– Số:           /BB-BGHSTV-PT A[1] ………, ngày …. tháng …. năm …     BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN […]