Tag Archives: biểu mẫu giáo dục

Mẫu biên bản xử lý kỷ luật

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT   Tên Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………….. Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình […]

Mẫu biên bản kiểm tra dự giờ đột xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                  ………, ngày    tháng    năm 20…      BIÊN BẢN KIỂM TRA Chuyên đề dự giờ và kiểm tra hồ sơ đột xuất năm học 2012 – 2013         Họ và tên nhà giáo: …………………………………………………………………….. Dạy môn: […]

Mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT   Tên Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………… Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình […]