Tag Archives: biểu mẫu du lịch

Mẫu 28: Phương án kinh doanh lữ hành

Mẫu 28   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………….., ngày…… tháng……. năm …….   PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH   1. Phạm vi kinh doanh lữ hành 2. Kế hoạch kinh doanh trong ba […]

Mẫu 30: Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu 30 Địa điểm, ngày…… tháng……. năm …… Location, date……. month……… year….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN APPLICATION FOR EXTENSION, AMENDMENT, SUPPLEMENT, REISSUE OF THE ESTABLISHMENT LICENSE OF BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICE   Kính gửi/To: Cơ quan cấp giấy phép/Licensing agency[1]   […]

Mẫu 26: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Mẫu 26 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………….., ngày…… tháng……. năm …….   ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH   Kính gửi: – Tổng cục Du lịch (đối với hạng 3 […]

Mẫu 27: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu 27 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………….., ngày…… tháng……. năm …….   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI [1] GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ   Kính gửi: Tổng cục Du […]

Mẫu 31: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Mẫu 31 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ …………, ngày…… tháng…… năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI[1] THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH   Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP ……………   – Họ và tên […]

Mẫu 29: đơn để nghị cấp phép chi nhánh – văn phòng đại diện công ty du lịch

Mẫu 29 Địa điểm, ngày…… tháng……. năm …….  Location, date……. month……… year….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN APPLICATION FOR ESTABLISHMENT LICENSE OF BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICE   Kính gửi/To: Cơ quan cấp giấy phép/Licensing agency[1]   Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành […]