Tag Archives: biểu mẫu công nghệ

Mẫu biên bản nghiệm thu đề tài cấp bộ

   Mẫu 17. Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                                 , ngày    tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI […]

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài

           Mẫu 10. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                               , ngày         tháng      năm   BIÊN BẢN KIỂM TRA […]

Mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                       BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT   Tên Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………… Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình […]

Mẫu biên bản họp thanh lý đề tài

Mẫu 19. Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Bộ                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                             …, ngày    tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THANH LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC […]

Mẫu biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài

Mẫu 3. Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                Hà Nội, ngày     tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA […]

Mẫu biên bản họp hội đồng tuyển chọn danh mục đề tài

Mẫu 7. Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                             Hà Nội, ngày    tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI […]

Mẫu biên bản họp Hội đồng cơ sở đề tài

Mẫu 14. Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Đơn vị: ………………………                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                    , ngày     tháng     năm   BIÊN BẢN HỌP HỘI […]