Tag Archives: biểu mẫu công chứng

Mẫu hợp đồng góp vốn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————–   HỢP ĐỒNG GÓP VỐN   T¹i Phòng Công Chứng số…………thµnh phè Hå ChÝ Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), […]

Mẫu hợp đồng bảo lãnh (bằng động sản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————   HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH ( bằng động sản)   Tại Phòng Công chứng số…………thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng […]

Mẫu giấy nhận lưu giữ di chúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————     GIẤY NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC     Hôm nay, ngày …. tháng …  năm ………(bằng chữ: ………………………..…….) Tại Phòng Công chứng số ………. thành phố Hồ Chớ Minh, theo yêu cầu của:   Ông(bà): ……………………………………………………………………………. […]

Mẫu di chúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————-   DI CHÚC   Tại Phòng Công chứng số…………thành phố Hồ Chí Minh  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),    Tôi […]

Mẫu biên bản phân chia thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————     BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ     Tại Phòng Công chứng số ……….. thành phố Hồ Chí Minh, (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện […]

Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO  TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô […]

Mẫu văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN THỎA THUẬN KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô së, […]

Mẫu văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô së, th× ghi ®Þa […]

Mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN             Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì […]

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————   VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện […]