Category Archives: Biểu mẫu luật đất đai

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng bất động sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————–   HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG ĐỘNG SẢN             Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện […]

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: ……..                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                     ————- PHƯỜNG (XÃ) ……       ————                                                                                                                              …….., ngày …. tháng … năm ….. BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG Hôm nay, lúc …. giờ … ngày […]

Mẫu biên bản vi phạm hành chính đất đai

  MBB01   TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1] TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN         Số:…../BB-VPHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                  A[2]………, ngày ….. tháng ……. năm ………   BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI […]

Mẫu biên bản trả lại tang vật phương tiện vphc

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1] TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:           /BB-TLTLTVPT A[2]………, ngày ….. tháng ……. năm ………     BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ                Hôm […]

Mẫu biên bản tịch thu tang vật phương tiện VPHC đất đai

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1] TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:           /BB-TTTV-PT A[2]………, ngày ….. tháng ……. năm ………     BIÊN BẢN TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT […]

Mẫu biên bản tạm giữ phương tiện tang vật VPHC

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1] TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:           /BB-TGTLTVPT A[2]………, ngày ….. tháng ……. năm ………     BIÊN BẢN TẠM GIỮ TÀI LIỆU, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ […]

Mẫu biên bản khám nơi cất dấu phương tiên vi phạm hành chính đất đai

    MBB02   TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1] TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN         Số:…../BB-KNCGTLTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                  A[2]………, ngày ….. tháng ……. năm ………   BIÊN BẢN KHÁM NƠI CẤT GIẤU TÀI LIỆU, TANG VẬT, […]

Mẫu biên bản kê biên tài sản

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1] TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:           /BB-KB A[2]…… , ngày … tháng  …  năm  ……     BIÊN BẢN KÊ BIÊN TÀI SẢN               Hôm nay, hồi …………giờ………ngày………..tháng………năm………………………………………. Tại[3]……………………………………………………………………………………………………………….. Chúng […]

Mẫu biên bản bàn giao tài sản kê biên

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1] TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:           /BB-GBQTSKB A[2]…… , ngày … tháng  …  năm  ……     BIÊN BẢN GIAO BẢO QUẢN TÀI SẢN KÊ BIÊN               Hôm nay, hồi […]

Tổng hợp mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

PHỤ LỤC DANH MỤC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (Kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định […]