Category Archives: Biểu mẫu khác

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————   VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN   Tại Phòng Công chứng số ……….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện công […]

Mẫu văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DI CHÚC   Tại Phòng Công chứng số …. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện […]

Mẫu văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô së, th× ghi ®Þa […]

Mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN             Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì […]

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————   VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chớ Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện […]

Mẫu văn bản cam kết về tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN     Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô së, th× ghi ®Þa ®iÓm thùc hiÖn chøng […]

Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM   Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa […]

Mẫu hợp đồng tặng – cho xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   HỢP ĐỒNG TẶNG CHO XE             Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực […]

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN   Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi […]

Mẫu hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA             Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm […]